تایید گواهی

گواهی صادر شده به شماره 162 متعلق به ف.ا.ی اصل و در پرتال ثبت گردیده است.